Polska Rada - Zwiazek krajowy w Berlinie T.z.
Menu-Optionen

.   Polnischer Rat Landesverband Berlin
Der Polnische Rat fungiert als Dachorganisation, der in Berlin wirkenden Vereine mit polnischem Migrationshintergrund. Mitglieder sind zur Zeit 8 Vereine mit ca. 500 Mitgliedern.

Die Aufgaben des Landesverbands sind die Interessenvertretung der in Berlin lebenden “Polonia“ gegenüber deutschen und polnischen Behörden, der Presse und den Bürgern, außerdem soll der Verband zur Völkerverständigung auf allen nur möglichen Gebieten beitragen. Der Verband unterstützt die Mitgliedsvereine durch die Beschaffung von materiellen und technischen Mitteln bei ihren Vorhaben und organisiert selbst Feste mit traditionellem Brauchtum.

Die „Polonia“ soll unterstützt werden sich in Deutschland zu integrieren, aber gleichzeitig die Polnische Sprache und Kultur zu erhalten.
Polska Rada Związek Krajowy:
10 lat aktywnej działalności w Berlinie


Polska Rada Związek Krajowy w Berlinie T.z. to organizacja dachowa skupiającą 11 największych i najstarszych organizacji polonijnych w Berlinie. Są to organizacje pielęgnujące polską kulturę i tradycje, ale także prowadzące naukę języka polskiego, działalność turystyczną, gospodarczą i sportową.

Organizacja założona została w latach 90-tych. W pierwszym okresie włączyła się czynnie w budowanie struktury federalnej Polskiej Rady w Niemczech. Po zarejestrowaniu w sądzie organizacji landowej w Berlinie

w 2011r. rozpoczął się okres bardzo aktywnej działalności na terenie stolicy Niemiec. Jako niezależna organizacja kraju związkowego Berlin, Rada jest reprezentantem interesów Polonii i Polaków w Berlinie wobec polskich i niemieckich władz, urzędów, prasy i środowiska polonijnego. Działa na rzecz integracji środowiska polonijnego, zachowania polskiej kultury i mowy oraz polsko-niemieckiego zbliżenia. Rada poprzez organizacje licznych imprez o zasięgu federalnym utrzymuje kontakty z Polonią z całego terenu Niemiec. Poprzez cykliczną edycję imprez, stałemu uczestnictwu w nich Polonii z terenu Niemiec, transmisji w telewizji Polonia i mediach polonijnych jest animatorem życia polonijnego.

Jako członek Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych (European Union of Polisch Communities) działa na rzecz wzmocnienia europejskiego ruchu polonijnego, reprezentowania wspólnych interesów Polaków i Polonii za granicą oraz zacieśnienia współpracy w budowanie nowoczesnej Europy jako wspólnego domu. Od 20 lat Rada Polska organizuje podróże edukacyjne na Kresy Wschodnie (tereny polskie do II wojny światowej) oraz do miejsc ważnych dla historii Europy. Wyjazdom tym towarzyszą spotkania z Polakami i Polonią odwiedzanych krajów Unii Europejskiej (np.: Rumunii, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy), ale także Ukrainy czy Białorusi.

W Berlinie Rada zapewnia polskim rodzinom i ich niemieckim sąsiadom aktywne uczestnictwo w polskiej kulturze: Koncert Noworoczny (10 lat), Dzień Kobiet (10 lat), upamiętnienie zakończenia II wojny światowej, rocznic i świąt państwowych, pielęgnację polskich tradycji, zwyczajów świątecznych -Wigilie Polonijne (20 lat), Bale Polonijne (17 lat),

Wiele imprez ma długoletnią tradycję i weszło na stałe do kalendarza kulturalnego Berlina i chętnie odwiedzana jest przez setki Polaków i Niemców: Dzień Polonii (od 10 lat), festyn jesienny (od 20 lat), festyn wiosenny „Marzanna” (15 lat).

Rada aktywnie wspiera projekty socjalne. Od 10 lat we współpracy z „Malteser” Berlin Rada bierze udział w wiosennej akcji pomocy bezdomnym w Berlinie zapewniając ciepły posiłek i czyste ubrania. Przy okazji Wigilii Polonijnej zbiera paczki świąteczne, które przekazuje wychowankom Domów Dziecka w Świebodzinie. Wielokrotnie włączała się w zbiórki pomocy charytatywnej dla Polaków na Kresach Wschodnich. W czasie walki z pandemią apelowała do Polonii o wsparcie finansowe dla polskiej służby zdrowia.

Działania statutowe Rady to także wspieranie rozwoju polonijnej oświaty i nauki realizowane poprzez coroczne szkolenia metodyczne w Berlinie dla nauczycieli języka polskiego, których jest organizatorem. Rada działa na rzecz zacieśniania współpracy nauczycieli środowiska berlińskiego uczących we wszystkich typach szkół, prowadzonego w organizacjach polonijnych oraz szkołach w systemie szkolnictwa niemieckiego.

W ramach prac w grupie roboczej AG-4 Rada brała udział w przygotowaniu „Strategii nauczania języka polskiego jako ojczystego w Niemczech” zatwierdzonej przez Konferencje Ministrów Kultury 21. 06. 2013 roku.

Jako członek Kongresu Oświaty Polonijnej współpracuje z przedstawicielami polskiego Ministerstwa Edukacji oraz organizacjami polonijnymi na świecie i bierze udział w kształtowaniu edukacji polonijnej młodego pokolenia poza granicami Polski oraz nauczania dzieci dwujęzycznych.

Polska Rada w Berlinie podejmuje różne działania skierowane do ludzi młodych, rodziców i dzieci polonijnych z Berlina organizując pobyty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, warsztaty plastyczne, teatralne, historyczne, wycieczki do najciekawszych miejsc turystycznych w Polsce, spływy kajakowe oraz kolonie letnie. We współpracy z organizacjami członkowskimi otacza opieką i pielęgnuje wraz z młodym pokoleniem dziewiętnastowieczne groby pierwszych nauczycieli i działaczy polonijnych w Berlinie podtrzymując świadomość historyczną Polonii w Berlinie. Na co dzień utrzymuje stały kontakt z Polonią prowadząc stronę internetową zamieszczając aktualne informacje dotyczące życia polonijnego w Niemczech.

Od samego początku Rada współpracuje z Łużyczanami, jako dwujęzyczną mniejszością narodową w Niemczech. Łużyczanie biorą czynny udział w imprezach kulturalnych Rady prezentując swoją kulturę, język i region. Dzięki współpracy z wieloma organizacjami polonijnymi na terenie Niemiec umożliwia wymianę kulturalną i pielęgnowanie kontaktu z Polakami i Polonią mieszkających w różnych krajach związkowych oraz wielu krajów Europy. Częstymi gośćmi Rady są przedstawiciele organizacji polskich z Czech, Ukrainy czy Białorusi, którzy w ramach festynów prezentują osiągnięcia Polaków mieszkających poza granicami Polski.

Największą imprezą polonijną w Berlinie jest Dzień Polonii. Impreza skupia tysiące Polaków żyjących w Berlinie, a poprzez transmisję w telewizji i mediach polonijnych stwarza możliwość identyfikacji z polską kulturą Polakom w Niemczech.

Dzień Polonii w Berlinie to wielkie święto polskiej kultury w stolicy Niemiec. Od 10 lat uczestniczą w nim wszystkie środowiska polonijne, które prezentując swoją działalność wychodzą z ofertą współpracy do nowych migrantów z Polski i zyskują nowych członków. W ramach tej imprezy przedstawiane zostają w Berlinie różne regiony Polski z ich ofertą kulturalną, gastronomiczną i turystyczną.

Impreza prowadzona w formule open air, daje możliwość wymiany kulturalnej miedzy Polonią i innymi środowiskami oraz szeroką społecznością miasta. Ma charakter otwarty, jest zatem dostępna dla polskich i niemieckich rodzin, i wszystkich mieszkańców Berlina.

Od 10 lat w ramach Koncertu Noworocznego Zarząd Polskiej Rady wyróżnia statuetką „Najlepszy z Najlepszych” te osoby, które w minionym roku w sposób szczególny pracowały na rzecz środowiska polonijnego w Berlinie. Przy tej okazji zaprezentowane zostają plany i przedsięwzięcia skierowane do Polonii na nadchodzący rok.

Działania Polskiej Rady wspierają władze dzielnicy Reinickendorf oraz landu Berlin. Wiele projektów współfinansowanych jest ze środków Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów RFN oraz Ambasadę RP w Niemczech.
  Polnischer Rat Landesverband Berlin:
10 Jahre aktiver Tätigkeit in Berlin


Der Polnische Rat Landesverband Berlin e. V. ist eine Dachorganisation, der die 11 größten und ältesten Polonia-Organisationen in Berlin angehören. Es handelt sich dabei um Vereine, die die polnische Kultur und Tradition pflegen, aber auch Polnischunterricht erteilen und sich um touristische, wirtschaftliche und sportliche Belange kümmern.

Der Verband wurde in den 90-er Jahren gegründet. In der ersten Zeit beteiligte er sich aktiv an der Schaffung der Bundesstrukturen des Polnischen Rates in Deutschland. Nach der Registrierung des Landesverbandes in Berlin beim Landgericht 2011 folgte eine Zeit von sehr aktiver Tätigkeit in Berlin. Als unabhängige Organisation im Bundesland Berlin ist der Rat als Repräsentant von Interessen der Polonia und der Polen in Berlin gegenüber polnischen und deutschen Behörden, Ämtern, der Presse und des Polonia-Umfeldes bekannt. Der Verband befasst sich mit der Integration der Polen, der Bewahrung polnischer Kultur und Sprache sowie mit Fragen der deutsch-polnischen Annäherung. Durch zahlreiche Veranstaltungen von bundesweiter Reichweite unterhält der Rat Kontakte mit der Polonia in ganz Deutschland. Durch regelmäßige Organisation verschiedener Veranstaltungen ist der Rat ein Animateur des polnischen Lebens, was in den Medien berichtet wird.

Als Mitglied der European Union of Polisch Communities engagiert sich der Rat zu Gunsten einer verstärkten europäischen Bewegung der Polonia, um die gemeinsamen Interessen der Polen und der Polonia im Ausland zu fördern sowie die Schaffung eines modernen Europa als gemeinsames Haus mitzugestalten. Seit 20 Jahren organisiert der Polnische Rat landeskundliche Reisen in die ehemaligen polnischen Ostgebiete (polnische Gebiete bis zum 2. Weltkrieg) sowie zu Orten, die für die Geschichte Europas wichtig sind. Solche Reisen werden begleitet durch Begegnungen mit Polen und der Polonia in den besuchten Ländern der EU (z. B. Rumänien, Tschechien, Slowakei, Litauen, Lettland), aber auch in die Ukraine und nach Weißrussland.

In Berlin gewährleistet der Rat polnischen Eltern und ihren deutschen Nachbarn eine aktive Beteiligung an Veranstaltungen der polnischen Kultur: Neujahrskonzert (10 Jahre), Frauentag (10 Jahre), Gedenken an das Ende des 2. Weltkrieges, staatliche Jahrestage und Feiertage, Pflege polnischer Traditionen, Festtagsbräuche – Heiligabend der Polonia (20 Jahre) Bälle der Polonia (17 Jahre).

Zahlreiche Veranstaltungen haben eine lange Tradition und sind zum festen kulturellen Bestandteil Berlins geworden und werden von Hunderten von Polen und Deutschen besucht: Tag der Polonia (seit 10 Jahren), Herbstfest (seit 20 Jahren) Frühlingsfest „Marzanna“ (15 Jahre).

Der Rat der Polen unterstützt aktiv soziale Projekte. Seit 10 Jahren kooperiert er mit den „Maltesern“ in Berlin und beteiligt sich an einer Aktion für Obdachlose, denen eine warme Mahlzeit und saubere Kleidung garantiert wird. Vor Heiligabend werden Weihnachtspäckchen zusammengestellt, die für Kinder in einem Waisenhaus in Świebodzin bestimmt sind. Oftmals beteiligte sich der Rat auch an wohltätigen Sammlungen für Polen in den ehemals polnischen Ostgebieten. Im Kampf gegen die Pandemie hat der Landesverband an die Polonia appelliert und um Spenden für das polnische Gesundheitswesen gebeten.

Zu den gesetzlichen Tätigkeiten gehört auch die Förderung des Unterrichts der polnischen Sprache, was u. a. durch die alljährliche Schulung von polnischen Lehrern in Berlin zum Ausdruck kommt, wofür der Rat als Veranstalter verantwortlich ist. Der Polnische Rat trägt zu der Festigung der Zusammenarbeit zwischen den Polnischlehrern in Berlin, die in polnischen Organisationen als auch in Berliner Schulen arbeiten, bei.

Im Rahmen einer Arbeitsgruppe AG-4 beteiligt sich der Rat an der Vorbereitung der „Strategie zur Förderung der Herkunftssprache Polnisch“, die von der Kultusministerkonferenz am 21. Juni 2013 beschlossen wurde.

Als Mitglied des Polonia-Bildungskongresses arbeitet der Rat mit Vertretern des Polnischen Bildungsministeriums sowie mit den Polonia-Organisationen in aller Welt zusammen und beteiligt sich an der Förderung des Polnischunterrichts außerhalb Polens und engagiert sich in für die Entwicklung der bilingualen Kinder.

Der Polnische Rat greift zahlreiche Themen auf, die dazu dienen, die junge Generation anzusprechen sowie Eltern und Kinder der Polonia in Berlin zu erreichen. Es fanden und finden für Kinder und Jugendliche Kunstworkshops, Theaterbesuche, Besuche zu geschichtlich wichtigen Orten sowie Ausflüge zu touristischen Stellen in Polen statt, wozu auch Kajakfahrten und Sommerlager gehören. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Mitgliedsorganisationen kümmert sich der Rat gemeinsam mit jungen Menschen um die Pflege der Gräber von ersten Polnischlehrern in Berlin aus dem 19. Jahrhundert, um auch auf diese Weise das historische polnische Bewusstsein in Berlin zu fördern.

Durch eine eigene Internetseite wird der ständige Kontakt mit der Polonia aufrechterhalten, wo man aktuelle Infos über das Leben der Polen in Deutschland nachverfolgen kann.

Seit der Gründung arbeitet der Polnische Rat in Berlin mit den Lausitzern als eine zweisprachige Gruppe in Deutschland zusammen. Die Lausitzer nehmen regen Anteil an kulturellen Veranstaltungen des Polnischen Rates und stellen dabei ihre eigene Kultur, Sprache und Region vor. Dank der Zusammenarbeit mit zahlreichen polnischen Organisationen in Deutschland, kommt es zu einem regelmäßigen kulturellen Austausch und zur Kontaktpflege mit Polen und der gesamten Polonia in den verschiedenen Bundesländern sowie vielen Ländern Europas.

Oft kommen Vertreter polnischer Organisationen aus Tschechien, der Ukraine, oder Weißrussland zu Besuch, um bei festlichen Veranstaltungen die Leistungen der Polen vorzustellen, die im Ausland leben.

Die größte polnische Veranstaltung in Berlin ist der Tag der Polonia. Dieser Tag zieht tausende Polen aus ganz Berlin an, und die Übertragungen durch das Fernsehen und andere Medien ermöglichen es den Menschen, an der polnischen Kultur in ganz Deutschland teilzuhaben.

Der Tag der Polonia in Berlin gehört zu den großen polnischen Kulturveranstaltungen in der deutschen Hauptstadt. Seit 10 Jahren beteiligen sich daran alle Organisation der Polonia, die ihre Aktivitäten vorstellen und Angebote gegenüber neuen Migranten aus Polen machen und damit neue Mitglieder gewinnen. Bei einem solchen Fest werden die unterschiedlichen Regionen Polens mit ihrer Kultur, Gastronomie und Touristik vorgestellt.

Diese Großveranstaltung findet als Open-Air-Ereignis statt, wodurch ein kultureller Austausch der Berliner Polonia und allen Berlinern ermöglicht wird. Das Fest hat einen offenen Charakter und ist somit für polnische und deutsche Familien sowie für alle Berliner zugänglich.

Der Vorstand des Polnischen Rates verleiht seit 10 Jahren im Rahmen eines Neujahrskonzerts die Statuette „Der Beste der Besten“. Damit werden Personen geehrt, die im letzten Jahr mit besonderem Eifer mit der Polonia in Berlin zusammengearbeitet haben. Bei dieser Gelegenheit werden Pläne und Vorhaben skizziert, die die Polonia im laufenden Jahr zu verwirklichen beabsichtigt.

Die Maßnahmen des Polnischen Rates werden durch die Behörden von Reinickendorf und des Landes Berlin unterstützt. Zahlreiche Projekte werden aus Mitteln des Bundesministeriums für Kultur und Medien sowie durch die Polnische Botschaft in Deutschland mitfinanziert.

Tekst/Text: Iza Modrzejewska, Małgorzata TuszyńskaCopyright © Polska Rada - Zwiazek krajowy w Berlinie T.z.